องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 89 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานสาธารณสุข [ 7 ก.พ. 2565 ]53
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]5
3 สื่อประชาสัมพันธ์การจัดการน้ำเสียในชุมชน [ 3 ส.ค. 2564 ]93
4 ฐานข้อมูลสภาพปัญหานำ้เสีย [ 16 มิ.ย. 2564 ]79
5 สรุปการดำเนินงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หมู่ที่ 7 บ้านหนองขาม ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ [ 1 มิ.ย. 2564 ]96
6 สื่อประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก [ 27 พ.ค. 2564 ]82
7 สื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน [ 23 เม.ย. 2564 ]81
8 สื่อประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า [ 23 เม.ย. 2564 ]38
9 ประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรณีย้าย) [ 5 เม.ย. 2564 ]120
10 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกสระท่าแจ้ง หมู๋ที่ 8 [ 25 ม.ค. 2564 ]107
11 สื่อประชาสัมพันธ์รวมใจลดโลกร้อน ด้วยการลดใช้พลาสติก และการใช้ถุงผ้า [ 25 ม.ค. 2564 ]84
12 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 บ้านหนองขาม (สายรอบหนองน้ำ) [ 13 ม.ค. 2564 ]94
13 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 บ้านหนองขาม (สายหลังโรงเรียน) [ 13 ม.ค. 2564 ]97
14 ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]91
15 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]85
16 จดหมายข่าว องคก์ ารบริหารส่วนตาบล หนองขาม [ 4 ม.ค. 2564 ]89
17 พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 [ 4 ม.ค. 2564 ]88
18 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึง [ 25 ต.ค. 2563 ]77
19 ทะเบียนฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]68
20 ทะเบียนฐานข้อมูลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]73
 
หน้า 1|2|3|4|5


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า หมู่ 1 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4301-9621, หมายเลขโทรสาร 0-4301-9621
E-mail : 6460709@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign