องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 169 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม One Stop Service) [ 31 ต.ค. 2566 ]59
2 รายงานการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าน้ำประปา ค่าธรรมเนียมในการเก็บและขนขยะมูลฝอย ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]17
3 ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม (One Stop Service) [ 31 ต.ค. 2566 ]4
4 ประชาสัมพันธ์ข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และอินโฟกราฟิก [ 30 ต.ค. 2566 ]13
5 ประกาศ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภัครัฐ ปี 2566 [ 30 ต.ค. 2566 ]12
6 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภัครัฐ ปี 2566 [ 30 ต.ค. 2566 ]9
7 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภัครัฐ ปี 2566 [ 30 ต.ค. 2566 ]8
8 ประกาศ ใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 [ 30 ต.ค. 2566 ]10
9 รายงานผลการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม (One Stop Service) [ 30 ต.ค. 2566 ]3
10 รายงานผลการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม (One Stop Service)จังหวัดชัยภูมิ [ 30 ต.ค. 2566 ]4
11 ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม (One Stop Service) [ 24 ต.ค. 2566 ]3
12 ประกาศ ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569) [ 6 ต.ค. 2566 ]14
13 ประกาศ ใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 [ 6 ต.ค. 2566 ]13
14 ขอความร่วมมือประชาชนเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่ [ 19 ก.ย. 2566 ]15
15 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ [ 16 ส.ค. 2566 ]67
16 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ [ 16 ส.ค. 2566 ]57
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ [ 26 ก.ค. 2566 ]22
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ [ 26 ก.ค. 2566 ]17
19 ประกาศ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 17 ก.ค. 2566 ]20
20 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป [ 12 มิ.ย. 2566 ]65
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9