องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา  15  ประกอบ  มาตรา  25  วรรคท้าย  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  7 กรกฎาคม 2547  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2565 ข้อ 19 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง
    1. พนักงานจ้างตามภารกิจ(คุณวุฒิ)

1. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัด        จำนวน 1  อัตรา

2. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                 สังกัดกองคลัง          จำนวน 1  อัตรา

                1.2 พนักงานจ้างทั่วไป

                     1.ตำแหน่ง คนงานทั่วไป                                           สังกัดกองคลัง          จำนวน 1  อัตรา    เอกสารประกอบ

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองขาม