องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
 


ประกาศ รับสมัครโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.(2561 - 2563) จำนวน 2 ตำแหน่ง ๑. นิติกร ปก/ซก จำนวน ๑ อัตรา ๒. นายช่างโยธา ปง/ชง จำนวน ๑ อัตรา ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติราชการป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.(2562 - 2563) และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองขาม จึงมีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.อบต.กำหนด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างดังกล่าว ผู้ที่มีความประสงค์จะโอน (ย้าย) ให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ ๑. คำร้องขอโอน (ย้าย) จากต้นสังกัด ๒. หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย) จากต้นสังกัด ๓. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา ๔ สำเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.๗) ของผู้ประสงค์โอน (ย้าย) ๕. สำเนาวุฒิการศึกษา ๖. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่นใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ใบทะเบียนสมรส ฯลฯ โดยยื่นเอกสารที่สำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากมีข้อสสัยประการใดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์หมายเลข 044 056 592 , 044 056 593 ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 สมนึก เลี้ยงพรม (นายสมนัก เลี้ยงพรม) นายกองค์การบหารส่วนตำบลหนองขาม
2022-08-26
2022-08-24
2022-07-04
2022-05-26
2022-03-14
2022-03-09
2022-01-19
2022-01-19
2022-01-07
2022-01-04