องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงินประจำปี พ.ศ.2566 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. [ 20 ธ.ค. 2566 ]10
2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 11 ธ.ค. 2566 ]13
3 รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน และติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]41
4 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 ธ.ค. 2564 ]123
5 ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส [ 17 ส.ค. 2564 ]112
6 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 ธ.ค. 2563 ]215
7 1.รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]186
8 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]200
9 การพัฒนาด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว [ 12 พ.ย. 2561 ]206
10 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 12 พ.ย. 2561 ]238
11 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 12 พ.ย. 2561 ]203
12 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต [ 12 พ.ย. 2561 ]217
13 การพัฒนาเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน [ 12 พ.ย. 2561 ]253