องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

 

 

 

  เพิ่มรายได้   ขยายโอกาสทางการศึกษา   พัฒนาสังคม 
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรรม

 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

1.  การยกระดับคุณภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

2.  ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

3.  ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  โดยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์  เพื่อให้เกื้อหนุนต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน

4.  ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ  รวมทั้งกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมสิ่งทอ  เป็นการสร้างงานและกระจายรายได้

5.  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของชุมชนโดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพในทุกๆด้าน

6.  ส่งเสริมการมีสุขภาพดีถ้วนหน้า  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

7.  การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีในองค์การบริหารส่วน

 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
โทร / โทรสาร 0-4405-6593
E- mail: admin@nongkhamsao.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign