องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

-  มีทางหลวงจังหวัดชัยภูมิ  หมายเลข  2065  เป็นถนนลาดยางมาตรฐานผ่านตำบล

หนองขาม หมู่ที่  4 และหมู่ที่  9

-  เส้นทางหลวงจังหวัดชัยภูมิ หมายเลข  2054  เป็นถนนลาดยางมาตรฐานผ่านตำบล

หนองขาม หมู่ที่  5,6,7,10  และหมู่ที่  11

-  ถนน รพช. 11060  เป็นถนนลาดยางผ่านตำบลหนองขาม  หมู่ที่ 1,2,3,8,10


การโทรคมนาคม

- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ประจำตำบล    จำนวน    -      แห่ง

- มีโทรศัพท์สาธารณะประจำหมู่บ้าน        จำนวน    10    แห่ง

การไฟฟ้า

ตำบลหนองขามมีไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- สถานีสายตรวจ(ที่พักสายตรวจ)  จำนวน    1   แห่ง

แหล่งน้ำธรรมชาติ

- ลำห้วย  ลำน้ำ           จำนวน    3   สาย

- บึง หนอง และอื่น ๆ     จำนวน    32   แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- ฝาย                      จำนวน    11   แห่ง

- บ่อน้ำตื้น                 จำนวน    32   แห่ง

- บ่อโยก(บ่อบาดาล)      จำนวน    45   แห่ง

- ประปาหมู่บ้าน จำนวน    8    แห่ง

ข้อมูลอื่น ๆ

      ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

มวลชนจัดตั้ง

          1. ลูกเสือชาวบ้าน   2   รุ่น             จำนวน    350   คน

          2. ไทยอาสาป้องกันชาติ   -   รุ่น       จำนวน      -      คน

          3. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   2  รุ่น จำนวน   75   คน

          4. ผู้ประสานพลังแผ่นดิน                 จำนวน   330  คน

     การรวมกลุ่มของประชาชน

      จำนวนกลุ่มทุกประเภท       21      กลุ่ม

          แยกประเภทกลุ่ม

          - กลุ่มอาชีพ                12      กลุ่ม

          - กลุ่มออมทรัพย์             9      กลุ่ม

 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
โทร / โทรสาร 0-4405-6593
E- mail: admin@nongkhamsao.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign