องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ ลักษณะการประกอบอาชีพ

          ประชาชนร้อยละ  ๗๕  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั้งนี้ เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์         

          1  มีพื้นที่ทำการเกษตร   21,617 ไร่  แยกเป็น

            - ทำนา         19,020 ไร่

            - ทำสวน       1,617   ไร่

            - ทำไร่          980     ไร่ 

          2.  ที่อยู่อาศัย    1,520   ไร่      

เฉลี่ยรายได้ประชากรต่อหัว/คน/ปีต่อปี  ประมาณ  ๓๓,๘๓๒  บาท

 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
โทร / โทรสาร 0-4405-6593
E- mail: admin@nongkhamsao.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign