องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายจารบุตร  สมัตถะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.081-0622644

 
นางสาวเยาวภา  อาสายุทธ
นางขวัญเรือน   เขตรักษา นายศิริศักดิ์   ศิริบุรี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.094-5230988
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.089-8443863
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.088-5511699
     
นางสายฝน  หงษ์เหลี่ยม นางสาวจรรยารัตน์ ปลายชัยภูมิ  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.086-9942750
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร.082-8606042

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
โทร / โทรสาร 0-4405-6593
E- mail: admin@nongkhamsao.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign