องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
กองคลัง

 
 นางขวัญเรือน   เขตรักษา
ผู้อำนวยการกองคลัง

   
 นางสาวมลฤดี   ธัญญเจริญ
 นางสาววิชชุดา   ทวีเงิน
 นายจตุภูมิ   บุญศรี
นักวิชาการพัสดุ 
 นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวนิรินธร   อุชาดี
ว่าง
นางสาวชลธิชา  หัดโนนตุ่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้นางสาวธัญสุดา  ยอดสง่า

คนงานทั่วไป

 
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
โทร / โทรสาร 0-4405-6593
E- mail: admin@nongkhamsao.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign