องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวเยาวภา  อาสายุทธ
หัวหน้าสำนักปลัด
   
 
นางกุหลาบ  ศิริบุรี
นักทรัพยากรบุคคล
น.ส.นันทพร  ยิ้มประเสริฐ
นักวิชาการสาธารณสุข
นายกันตินันท์  สุขดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายศักดิ์ดา  อาจเวทย์
นิติกร

นายวุฒิพงษ์ หัดโนนตุ่น
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางจีรนันท์   เสนาไทย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

     
จ.อ.ปรีชา มงคลพงษ์
จพง.ป้องกันฯ
จ.อ.บุญจันทร์  นามมุงคุณ
นักจัดการงานทั่วไป
นางจีรนันท์   เสนาไทย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายพงษ์พิทักษ์  วิเศษแสง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
 
น.ส.แพรวพิลาส 
รอญยุทธ
ผช.จพง.ธุรการ
นายเกษมพล
ประจญหาญ
คนสวน
นางบังอร  ยอดสง่า
แม่บ้าน
นายสุบรรณ  ศรีวงชัย นายปรีชา   แต่งแดน นายสนธยา   ทวนชัยภูมิ นายประยูร  จันทโยธา
พนักงานขับรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ


นายพงษ์ศักดิ์  จวนชาติ นายถวัลย์  ศรัดาวฤกษ์
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ

น.ส.วนิดา  ชำนาญเขียว
นายศุภกิจ  ตวนชัยภูมิ นายบัญชา  เจนชัยภูมิ นายณรงฤทธิ์  ศรีพุทธา
พนักงานรถพยาบาลฉุกเฉิน พนักงานรถพยาบาลฉุกเฉิน พนักงานรถพยาบาลฉุกเฉิน พนักงานรถพยาบาลฉุกเฉิน
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
โทร / โทรสาร 0-4405-6593
E- mail: admin@nongkhamsao.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign