องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
สภา อบต.


นายนิคม  อาจประจันทร์
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสีนวล  ลีรังกา นายจารบุตร  สมัตถะ
 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายประพันธ์  สมแวง นายชัยศักดิ์  นิลแห้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2


นายเตือนใจ  โคตรโย นายธนกร  ปุริสังข์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4

นายสีนวล  ลีรังกา นายประวุฒิ  ทองจำรูญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6


นางกงทอง  วงษา นางสาวปรียารักษ์  ดียางหวาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8


นางสาวปวีณา  ศรีกุด นายไมตรี  ไตรทิพย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10
นายนิคม  อาจประจันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
โทร / โทรสาร 0-4405-6593
E- mail: admin@nongkhamsao.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign