องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2563


โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประจำปี พ.ศ.2563
 
----------------------------------------------------------------
สอดคล้องกับประยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ๖.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๑.  หลักการและเหตุผล
                   คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะอนุกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(อ.ก.ถ.)ด้านมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ใน ก.ถ.ได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง   และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน ได้แก่
                   ๑.  พึงดำรงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ
     และมีความรับผิดชอบ
                        หมายถึง     -  มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา โดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน
-  การไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์
-  มีความรับผิดชอบต่อตำแหน่งหน้าที่                     
                   ๒.  พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย  โปร่งใส  พร้อมให้ตรวจสอบ
                        หมายถึง     -  มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน แผนการทำงาน และการมอบหมายงานอย่างชัดเจนโดยสามารถแจ้งลำดับขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงาน และ ระยะเวลาให้แก่ผู้มาติดต่อราชการได้ทราบเพื่อสามารถตรวจสอบ และติดตามได้
-  มีการตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการที่ประกอบด้วย ภาครัฐ  ภาคเอกชนและภาคประชาชน  ในการตรวจสอบการดำเนินงานของ  เจ้าหน้าที่และหน่วยงาน
 • มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษา   ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย
                   ๓.  พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค  สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ ของประชาชนเป็นหลัก
                        หมายถึง     -  การบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างเสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม
                                      -  การให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว  และตรงต่อเวลา
-  การให้บริการด้วยความเต็มใจ  ยิ้มแย้ม  แจ่มใส และรักษาประโยชน์ แก่   ผู้มารับบริการทุกคน
                    
                      ๔.  พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
                        หมายถึง     -  การปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จตามกำหนดและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
 • การปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลลัพธ์และผู้มารับบริการโดยอยู่ภายใต้ขอบเขตของระเบียบ กฎหมาย
 • การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่าทั้งในส่วนของการใช้เงินและใช้เวลา
                   ๕.  พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
                        หมายถึง     -  การศึกษาหาความรู้ที่ทันสมัยที่เป็นการพัฒนาทางวิชาการและพัฒนาจิตใจของตนเองอยู่เสมอด้วยวิธีการพัฒนารูปแบบต่างๆ เช่น การเข้า  ร่วม อบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาด้วยตนเอง เป็นต้น  ประกอบกับคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์กรปกครอง   ส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖  ดังนี้
 1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
 2. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
 3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
 4. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
 5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยดี และไม่เลือกปฏิบัติ
 6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
 7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
 8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
 9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร                                   
                          เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามขึ้นเพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงานเสริมสร้างให้บุคลากรดังกล่าวเป็นคนดีมีคุณธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม ให้เป็นสังคมคุณภาพนำไปสู่การพัฒนา การทำงานที่ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และนำไปสู่การพัฒนาองค์กร โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเข็มทิศนำชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์  ต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์
      ๑. เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยา  ของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ เห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม
      ๒. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
      ๓. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในการนำไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการทำงานให้มีคุณลักษณะ     เป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
     ๔.เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ การยกย่องบุคคลต้นแบบของคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป
 
๓.  หลักสูตรและหัวข้อในการอบรม
 
          ๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและองค์กรด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา : การปฏิบัติธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
          ๒.  มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          ๓.  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน : ข้าราชการยุคใหม่ใส่ใจจริยธรรม
    และการบริหารความเสี่ยงเชิงจริยธรรม : กลไกของภาครัฐในการส่งเสริมและป้องปราม
     ให้ข้าราชการประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม
          ๔. การคิดในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในตัวบุคคลเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป
 
๔.  วิธีการอบรม
                   การบรรยายธรรม การฝึกปฏิบัติธรรม กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์/กิจกรรมสาธารณประโยชน์
๕.  วิทยากร
                   ๑.เจ้าอาวาสวัดนรเทพ บ้านหนองขาม ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
 
๖.  ระยะเวลาการดำเนินการ
                   วันที่ 25 กันยายน 2563
๗.  สถานที่ดำเนินการ
                   ศาลาวัดนรเทพ บ้านหนองขาม ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
๘.  ขั้นตอนการดำเนินงาน
                   ๑.  จัดทำโครงการเสนอนายก อบต.หนองขาม พิจารณาอนุมัติ
                   ๒.  แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินโครงการ
                   ๓.  ติดต่อประสานงานกับวิทยากร  ผู้มีความรู้และทักษะ
                   ๔.  ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
                   ๕.  สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ
๙.  กลุ่มเป้าหมาย
-  คณะผู้บริหาร                                                                     จำนวน   ๔   คน
-  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล                                จำนวน  ๒๐  คน
-  พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง                                 จำนวน  ๓๓  คน
รวม     จำนวน ๕๗  คน
๑๐.  ผู้รับผิดชอบโครงการ
          สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ
๑๑.  งบประมาณ
          -  จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.-บาท หน้า ๕/๔๐ โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย  (ตามรายละเอียดแนบ)                                     
       ๑๒.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
               ๑. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม  สามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเป็นผู้นำด้านคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กรอย่างสร้างสรรค์
              ๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความสามัคคี ปรองดอง ความร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และสามารถประสานประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานได้ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขของชาติ และประชาชน
          ๓. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับการยอมรับให้เป็นต้นแบบการดำเนินชีวิต การปฏิบัติงานที่เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยมีหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
          ๔. ป้องกันและลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม  ที่เกิดจากการขาดคุณธรรม และจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการยกย่องบุคคลต้นแบบของคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป
๑๓.  ตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ์โครงการ
       ผลผลิต  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  จำนวน ๕๗ คน ผ่านการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
       ผลลัพธ์  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  จำนวน ๕๗ คน ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม มีคุณธรรม และจริยธรรม มีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำรงชีวิต และการทำงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
๑๔.  การประเมินผล 
          จะประเมินผลการฝึกอบรมใน ๒ ส่วน คือ ประเมินผลการเรียนรู้ก่อนการฝึกอบรมและประเมินผลการเรียนรู้หลังจากการฝึกอบรม รวมทั้งประเมินพฤติกรรมและปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยการใช้แบบสอบถาม
๑๕.  ผู้เขียนโครงการ
(ลงชื่อ)                                                กุหลาบ  ศิริบุรี
                                                    (นางกุหลาบ  ศิริบุรี)
                                                นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
๑๖.  ผู้เสนอโครงการ
                                                          (ลงชื่อ)    ภิญญดา  เหิมทะยาน
                                                                   (นางสาวภิญญดา  เหิมทะยาน)
                                                                          หัวหน้าสำนักงานปลัด                                    
๑๗.  ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                          (ลงชื่อ)     จารบุตร  สมัตถะ
                                                                     (นายจารบุตร  สมัตถะ)
                                                          ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
๑๘.  ผู้อนุมัติโครงการ
                                                          (ลงชื่อ)    สมนึก  เลี้ยงพรม
                                                                    (นายสมนึก  เลี้ยงพรม)
                                                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
2022-08-26
2022-08-24
2022-07-04
2022-05-26
2022-03-14
2022-03-09
2022-01-19
2022-01-19
2022-01-07
2022-01-04