องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
 


มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคโควิด 19


                 ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข มีการระบาดระลอกใหม่กระจายไปในหลายพื้นที่ในประเทศไทย รวมทั้งจังหวัดชัยภูมิจัดอยู่ในกลุ่มพื้นที่ควบคุม
                   เพื่อเป็นมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ จึงดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ด้วยการลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ บริเวณสถานที่ราชการ วัด  ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งจัดเป็นพื้นที่เสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ และขอความร่วมมือราษฎรตำบลหนองขามปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคโควิด 19

                                        ด้วยความปารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
 
2023-09-27
2023-09-19
2023-09-11
2023-09-08
2023-08-01
2023-07-28
2023-07-11
2023-07-03
2023-06-13
2023-06-09