องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
 


โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม จัดทำโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการจัดนิทรรศกาลการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ได้เยี่ยมชม ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติของพระมหากษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรี และพระราชกรณียกิจสำคัญในแต่ละรัฐกาล ณ อาคารสำนักงาน อบต.หนองขาม จึงขอเชิญชวนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ จิตอาสาพระราชทาน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศกาลโครงการปกป้องและเชิดชูสถายันพระมหากษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรี
2022-08-26
2022-08-24
2022-07-04
2022-05-26
2022-03-14
2022-03-09
2022-01-19
2022-01-19
2022-01-07
2022-01-04