องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
 


โครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการในชุมชน กิจกรรมซ่อมแซมรถเข็นและรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการที่ชำรุดเสียหายในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓


โครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการในชุมชน กิจกรรมซ่อมแซมรถเข็นและรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการที่ชำรุดเสียหายในชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 1. หลักการและเหตุผล เนื่องจากในแต่ละปีจะมีคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ได้รับอุปกรณ์รถเข็นและรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ ซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้คนพิการในการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ รวมทั้งการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคม โดยปัญหาสำคัญของคนพิการที่ใช้รถเข็นหรือรถสามล้อโยกในชุมชน คือเมื่อรถเข็นหรือรถสามล้อโยกที่ใช้งาน เกิดชำรุด เสียหาย หรือใช้การไม่ได้ ไม่สามารถหาสถานที่ซ่อมรถเข็นและรถสามล้อโยกได้อย่างสะดวก และไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซม บำรุง รักษารถให้ใช้งานได้อย่างปกติ ทำให้เกิดอุปสรรคในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ ประกอบกับมาตรการเยียวยาผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านฝาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ จึงมีแนวคิดริเริ่มโครงการจัดตั้งกองทุนที่จะส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการในชุมชน โดยมีการสำรวจรถเข็นและรถโยกสำหรับคนพิการที่ชำรุด เสียหาย ในชุมชน เพื่อนำมาซ่อมแซม แล้วนำกลับไปมอบให้ผู้พิการในชุมชน อีกทั้งเป็นการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่คนพิการในชุมชน 2. วัตถุประสงค์ 2.1. เพื่อซ่อมแซมรถเข็นและรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการที่ชำรุดเสียหายในชุมชน 2.2. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้พิการในชุมชน 2.3. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถเข็นและรถโยกที่ชำรุดเสียหายให้ใช้งานได้เป็นปกติ 2.4. เพื่อให้บริหารและอำนวยความสะดวกแก่คนพิการในชุมชน 3.กลุ่มเป้าหมาย - ผู้พิการที่มีรถเข็นและรถโยกในชุมชนตำบลหนองขาม 4.ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ห้วงเดือนมกราคม - กันยายน 2563 5.วิธีดำเนินการ 5.1 จัดทำโครงการเสนอผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติโครงการฯ 5.2 สำรวจรถเข็นและรถโยกสำหรับคนพิการที่ชำรุด เสียหาย ในชุมชน 5.3 ประชุมสมาชิกกองทุนเพื่อหาแนวทางในการจัดหางบประมาณ โดยการรับบริจาคเงินจากสมาชิกในกลุ่มฯ และประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคจากผู้มีจิตใจศรัทธา​ร่วมกิจกรรมการกุศลเพื่อซ่อมแซม​รถโยกสำหรับคนพิการในชุมชน 5.4 ดำเนินการตามโครงการฯ 6.งบประมาณ - 7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านฝาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
2022-08-26
2022-08-24
2022-07-04
2022-05-26
2022-03-14
2022-03-09
2022-01-19
2022-01-19
2022-01-07
2022-01-04