องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
 


โครงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562


โครงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563
 
1.  ชื่อโครงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563
2.  หลักการและเหตุผล
 
ประเพณีวันเข้าพรรษา  เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่  ณ  ที่ใดที่หนึ่ง  ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา  3  เดือน  ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้  โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น  หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า  จำพรรษา  ("พรรษา" แปลว่า ฤดูฝน, "จำ" แปลว่า อยู่)  พิธีเข้าพรรษานี้ถือเป็นศาสนาพิธีสำหรับพระภิกษุโดยตรง  ละเว้นไม่ได้  ไม่ว่ากรณีใดๆ  ก็ตาม  เริ่มนับตั้งแต่วันแรม  1  ค่ำ  เดือน  8  ของทุกปี  (หรือเดือน  8 หลัง  ถ้ามีเดือน  8  สองหน) และสิ้นสุดลงในวันขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  11  หรือวันออกพรรษา
เมื่อวันเข้าพรรษาเวียนมาถึงในปีหนึ่ง ๆ  หน้าที่ของพุทธศาสนิกชนในวันเข้าพรรษาก็นิยมทำบุญตักบาตร  ไปวัด  ฟังธรรมเทศนาด้วยถือว่าถึงวันประดิษฐานพระพุทธศาสนา  ดังนั้น  ชาวบ้านทุกหมู่บ้านจึงต้องร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารปัจจัยต่าง ๆ    ตามหลักพุทธศาสนา      ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม จึงร่วมใจกันจัดทำโครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีทางพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา  ปี  พ.ศ.2562  เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง  ๆ  ต่อไป
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น จึงได้ทำโครงการถวายเทียนพรรษาสืบสานวัฒนธรรมไทย ขึ้นในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562  โดยการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสานของหมู่บ้านต่างๆ เพื่อให้ประชาชน เด็กและเยาวชน รวมถึงหน่วยงานทุกภาคส่วนในสังคม ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงาน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือ ความสนุกสนานและผูกมิตร ไมตรีที่ดีต่อกันตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ต่อไป
 
3.  วัตถุประสงค์
          3.1   เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไว้
          3.2   เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ ในด้านคุณธรรม จริยธรรม คือ ความอ่อนน้อม
                  ถ่อมตน การเคารพผู้ใหญ่ ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
          3.3   เพื่อให้ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
          3.4   เพื่อให้ประชาชนเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตนที่เหมาะสม
          3.5   เพื่ออนุรักษ์ศาสนา   ศิลปวัฒนธรรม   ประเพณีทางพุทธศาสนา
                                   
4.  เป้าหมาย
          4.1  เชิงคุณภาพ
                   4.1.1  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักอนุรักประเพณีวันเข้าพรรษา
                   4.1.2  เพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษาเข้าวัด ฟังธรรม เรียนรู้ด้านพุทธศาสนา                                                                                  
 
5.  วิธีดำเนินการ
          5.1  ประชุมวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ
          5.2  ส่งโครงการ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน
          5.3  ออกคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
          5.4  ดำเนินการตามแผน
          5.5  สรุป/รายงานผลการดำเนินโครงการ                                                                           
                                                                                     
6.  ระยะเวลาในการดำเนินการ
             วันที่   17   กรกฎาคม   2562
 
7.  งบประมาณ
            ไม่ได้ใช้งบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ
            องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1  ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมทำบุญในวันเข้าพรรษา
9.2 การสืบสานถ่ายทอดศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นไทย
9.3  พุทธศาสนาเป็นที่พึ่งและศูนย์รวมจิตใจคนในชาติ
9.4  ประชาชนเจ้าหน้าที่ทุกคน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษานำเอาสิ่งดี ๆ ที่ได้รับจาก การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน


2024-05-22
2024-04-02
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-15
2024-02-19
2024-01-23
2024-01-22
2024-01-20