องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(หลักสูตรการแปรุูปผ้ขาวม้า, ถักรองเท้าจากห่วงผ้า)
 
1. หลักการและเหตุผล
  • ด้วยปัจจุบันได้เกิดภาวะวิกฤตศรษฐกิจ สถานประกอบการบางแห่งต้องเลิกกิจการ บางแห่งต้อง
  • ลดจำนวนคนงานและเลิกจ้างงาน มีแรงานถูกเลิกจ้างบางส่วนกลับคืนสู่ภูมิลำเนา และประสบกับความ
  • ยากลำบากในการดำรงชีวิตของตนเองและครอบครัว กลุ่มแม่บ้าน สตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ต้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือครอบครัวได้ โดยการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเป็นการป้องกันการยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข สิ่งเสพติด อีกทั้งยังสามารถใช้ความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงชีพได้

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้กลุ่มแม่บ้าน สตรี ผู้ว่างงาน ผู้งอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เยาวชน และประชาชน
       ทั่วไป ได้มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ
2.2. เพื่อให้กลุ่มแม่บ้าน สตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และเยาวชน และ
       ประชาชนทั่ไป สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้
2.3. เพื่อให้กลุ่มแม่บนสตรี ผู้ว่างาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ต้อยโอกาส และยาชน และประชาชน
       ทั่วไป ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างคุณค่่าให้กับตนเอง สังคมและประเทศชาติ
2.4. เพื่อเป็นการสร้งโอกาสการมีงานทำ การประกอบอาชีพอิสระให้กับประชาชนให้มีความรู้และ
       ทักษะฝีมือในวิชาชีพ
2.5. เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต
2023-09-27
2023-09-19
2023-09-11
2023-09-08
2023-08-01
2023-07-28
2023-07-11
2023-07-03
2023-06-13
2023-06-09