องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
 


กิจกรรมตามแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2562


      ปัจจุบันขยะมีจำนวนเริ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนทำให้เกิดมลภาวะ เช่น พิษทั้งทางอากาศ ทางน้ำ และพื้นดิน รวมถึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง และมนุษย์ผู้เป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหา ต้องช่วยกันหาแนวทางที่จะช่วยลดปัญหาขยะล้นเมือง ต้องมีความรู้ในเรื่องของขยะก่อนที่จะทิ้งขยะ ซึ่งในที่นี้หมายถึงต้องรู้ประเภท ต้องแยกประเภทขยะก่อนทิ้ง การแยกขยะจะทำให้ปริมาณขยะลดลง ถึงร้อยละ 95 และเหลือขยะเพียงส่วนน้อยที่จะต้องนำไปกำจัด ซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณในการกำจัดขยะของหน่วยงานที่มีหน้าที่ อีกทั้งยังช่วยลดพลังงานและทรัพยากร เพราะขยะบางประเภทสามารถนำมารีไซเคิลเพื่อกลับมาใช้ใหม่ได้ รวมถึงยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยลดมลพิษ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น และยังเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชน ประชาชนทั่วไปได้รู้จักการจัดการขยะที่ถูกต้อง
      ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ได้เห็นความสำคัญของการคัดแยกการทิ้งขยะให้ถูกต้อง จึงได้จัดทำโครงการกิจกรรมตามแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2562
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่ไม่ใข้ประโยชน์จากครัวเรือน
2. เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษ เสริมสร้างสุขภาวะ
3. เพื่อประหยัดงบประมาณในการกำจัดขยะ
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
  1. ประชาสัมพันธ์การแยกขยะแต่ละประเภทให้ประชาชนทราบ
  2. กำหนดจุวางถังแยกประเภทขยะ พร้อมป้ายไวนิลให้ความรู้ประเภทของขยะแต่ละชนิด
  3. นำขยะที่ได้จากการแยกประเภทไปใช้ประโยชน์ ตามประเภทของขยะ
  4. รณงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะก่อนทิ้งในหมู่บ้าน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. มีปริมาณขยะลดลง
  2. ประหยัดงบประมาณในการกำจัดขยะ
  3. รักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษ เป็นการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี


 
2024-06-03
2024-05-27
2024-05-22
2024-04-02
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-15
2024-02-19
2024-01-23