องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
 


กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี 2562


โครงการกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(26 มิถุนายน)

ในวันพุูธที่ 26 มิถุนายน 2562
ณ บ้านฝาย หมู่ 1 และ 3 ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
 
1. หลักการและเหตุผล
               1.1  ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ อย่างแน่วแน่ที่จะร่มกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคี ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน
               1.2  ในช่วงปีที่ผ่านมา มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ประเทศไทยหลายครั้ง แม้หน่วยงานที่รับผิดชอบทุ่มเทกำลังเข้าสกัดกั้น ปราบปราม จนสามารถจับกุมและยึดยาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก แต่ก็ยังมียาเสพติดอีจำนวนมากที่หลุดรอดและแพร่ระบาดไปในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ อีกทั้งจำนวนหนึ่งก็ส่งไปยังประเทศอีกหลายประเทศ ทำให้ยาเสพติดส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาคทั่วโลก นอกจากนี้การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ความปลอดภัยของสังคม ชุมชนในวงกว้างทุกจังหวัด และส่งผลให้เกิดปัญหาอาชญากรรมอันเกี่ยวเนื่องมาจากยาเสพติดหลายพื้นที่ ซึ่งจำเป็นต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน รวมทั่งปัญหายาเสพติดยังเป็นปัญหาที่ถูกกำหนดให้เป็นแผนแม่บทย่อยด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภายใต้ประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ซึ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ประกอบด้วย ความร่วมมือระหว่างประเทศ การสกัดกั้นการนำเข้าส่งออกยาเสพติด การแก้ไขปัญหาผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด การป้องกันบุคคลที่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การป้องกันประชาชนทุกภาคส่วนปฏิเสธยาเสพติด และการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของรัฐบาล ตำบลมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติด เพื่อนำไปสู่เป้าประสงค์ คือ สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด
               1.3  รัฐบาลให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์และการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน โดยเฉพาะเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม หรือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ดังนั้น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เป็นส่วนสำคัญในการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนให้ความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง ให้ปลอดภัยจากยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน
              
2. ข้อเท็จจริง
               ปัญหายาเสพติดมีการเปลี่ยนแปลงและแพร่ระบาดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ การแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ประสบความสำเร็จจะแก้ไขปัญหาโดยการอาศัยกลไกของรัฐเพียงฝ่ายเดียวเป็นไปได้ยาก ประชาชนในพื้นที่ จึงถือเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเกิดประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน ดังนั้น การดำเนินกิจกรรมจึงเน้นการสร้างการมีส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อต้องการให้ผู้เสพยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ลดลง โดยมีกลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับ ตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน/ชุมชน
 
            เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี  2562  เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน นักเรียนนักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมแสดงพลังและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ จึงได้กำหนดการดำเนินโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี 2562 และร่วมแสดงสัญลักษณ์โดยการสวมเสื้อสีเหลือง ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญที่กำหนด คือ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
 
3. กลุ่มเป้าหมาย
               - กลุ่มเป้าหมายหลัก : ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝาย โรงเรียน และประชาชนในพื้นที่
               - กลุ่มเป้าหมายรอง : หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ/เอกชน
 
4. วัตถุประสงค์
               4.1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย หมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา องค์กรศาสนา สถานประกอบการ หน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ ได้รับรู้และเข้าใจถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติด สามารถป้องกันตนเอง ครอบครัว สังคม ตลอดจนประเทศชาติ ให้ปลอดภัยจากยาเสพติด
               4.2 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) และร่วมแสดงสัญลักษณ์โดยการสวมเสื้อสีเหลือง ในการ เพื่อรวมพลังต่อต้านยาเสพติด
               4.3 เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้แก่กลุ่มเป้าหมายถึงนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล ที่ต้องการลดความเดือดร้อน ความทุกข์ยากของประชาชน และเพื่อความเกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด
               4.4 เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคม ได้ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด เฝ้าระวัง และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
              
5. ระยะเวลาการดำเนินงาน
               26 มิถุนายน 2562
 
6. แนวทางการดำเนินงาน
               เพื่อให้เกิดการรวมพลังสร้างกระแสของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง จึงกำหนดให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม หมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา องค์กรศาสนา สถานประกอบการ หน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองขาม บูรณาการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 และร่วมปลุกกระแสแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดด้วยการใส่เสื้อสีเหลือง ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โดยดำเนินกิจกรรมตามกรอบแนวคิด และคำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
 
7.  สถานที่ดำเนินการ
- บ้านฝาย หมู่ที่ 1 และ 3  ตำบลหนองขาม  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ
 
8.  งบประมาณ 
                    - ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบดำเนินงาน ค่าใช่สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ตั้งจากเงินรายได้ จำนวน 10,000.- บาท
               - ค่าป้ายโครงการฯ                                       เป็นเงิน   1,500.- บาท
               - เครื่องดื่ม และน้ำแข็ง                                   เป็นเงิน   1,000.- บาท
                      รวม                                                 เป็นเงิน   2,500.- บาท   
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
               9.1 กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน นักเรียนนักศึกษา องค์กรศาสนา สถานประกอบการ หน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ได้รับรู้และเข้าใจถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติด สามารถป้องกันตนเอง ครอบครัว สังคม ตลอดจนประเทศชาติ ให้ปลอดภัยจากยาเสพติด และร่วมถวายความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน
               9.2 กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) และร่วมแสดงสัญลักษณ์ในการรวมพลังต่อต้านยาเสพติดโดยการสวมเสื้อสีเหลือง เพื่อให้ยาเสพติดหมดสิ้นไป
               9.3 ประชาชนรับรู้และเข้าใจในนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวทางใหม่ เพื่อลดความเดือดร้อน ความทุกข์ยากของประชาชน และให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด
               9.4 ทุกภาคส่วนของสังคม ได้ตระหนักถึงภัยจากปัญหายาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
               9.5 กลุ่มเป้าหมาย ได้รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) และร่วมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปอย่างยั่งยืน
 
10.  ผู้เขียน/รับผิดชอบโครงการ
 
                                                (ลงชื่อ) จ่าเอกบุญจันทร์ นามมุงคุณ  ผู้เขียนโครงการ
                                                              (บุญจันทร์   นามมุงคุณ)
                                                          เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
                                                    
                                             (ลงชื่อ) ภิญญาดา  เหิมทะยาน  ผู้รับผิดชอบโครงการ
                                                            (นางสาวภิญญดา  เหิมทะยาน)
 
 
 
                                                     (ลงชื่อ) จารบุตร  สมัตถะ   ผู้เสนอโครงการ
                                                                (นายจารบุตร   สมัตถะ)
                                                     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
 
 
                                                     -  อนุมัติ          /   ไม่อนุมัติ
 
 
                                                     (ลงชื่อ) สมนึก  เลี้ยงพรม  ผู้อนุมัติโครงการ
                                                              (นายสมนึก   เลี้ยงพรม)
                                                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
 
 
 
 
                                                   
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-10
2024-06-03
2024-05-27
2024-05-22
2024-04-02
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15