องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
 


โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข


เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จัหวัชัยภมิได้ดำเนินการจัดทำโครงการ "ในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด "Kick Off" ณ ฝายหลวง บ้านฝาย ม.1 ม.3 จำนวน 3,500 ตัว และในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดนรเทพ บ้านหนองขาม ม.7 จำนวน 3,400 ตัว โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
     1. เพื่อเป็นการสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องจากทรงตระหนักว่าสัตว์น้ำเป็นอาหารของราษฎรได้รับประโยชน์จากปลาในแหล่งน้ำอย่างแท้จิง
     2. เพื่อเป็นการฟื้นฟูและขยายพันธุ์สัตว์น้ำรักษาระบบนิเวศน์ในแหล่งน้ำ ให้เป็นอาหารโปรตีที่มีคุณค่าและเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชน
     3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจและให้ประชาชนตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรสัตว์น้ำ
สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำทีใช้ล่อย ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประงน้ำจืดจังหวัดชัยภูมิ 

2022-08-26
2022-08-24
2022-07-04
2022-05-26
2022-03-14
2022-03-09
2022-01-19
2022-01-19
2022-01-07
2022-01-04