องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำและนวัตวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำ
และนวัตวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.หลักการและเหตุผล
          1.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสชี้แนะแก่พสกนิการชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปีและได้ทรงเน้นย้ำแนวทางพัฒนา ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ป้องกันให้รอดพ้น จากวิกฤต และให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลง ต่าง ๆ
          2. หลักสำคัญว่า ต้องมีน้ำ น้ำบริโภคและน้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้า คนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ พระราชดำรัสพระราชทาน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ พระราชตำหนักจิตรลดาโหฐาน แสดงการตระหนักถึงความสำคัญของน้ำต่อความอยู่รอดของชีวิต ทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์ โดยเหตุที่น้ำเป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตถ้าไม่มีน้ำ ชีวิตก็ไม่สามารถอยู่รอดได้
          3.พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 มาตรา 17
          4.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการพัฒนาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจมากระทบจากสภาวะแวดล้อมของโลกและของประเทศ ในทุกระดับของการพัฒนา โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และให้ความสำคัญให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาร่วมกันพัฒนาประเทศ
           5.รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกภาคส่วนของสังคมซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำมาเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้เป็นหลักการบริหารและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน
          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวแล้ว จึงเห็นสมควรจัดโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำและนวัตวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ เพื่อให้ประชาชนไดน้อมนำหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
2.วัตถุประสงค์
          2.1 เพื่อให้ความรู้ด้านแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตอย่างไม่ประมาท
          2.2 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลปัจจุบัน
          2.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการต่าง ๆ
         2.4 เพื่อให้ประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสมมีแนวทางการดำเนินชีวิตที่มีหลักการ
          2.5 ได้ศึกษา ดูงาน และฝึกปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการน้ำในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
          2.6 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ และนวัตวิถีมาปรับใช้ในชุมชนของตนเอง
         
3.กลุ่มเป้าหมาย
          3.1 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          3.2 สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          3.3 พนักงานส่วนท้องถิ่น
4.ระยะเวลาการดำเนินงาน
          วันที่ 7-13 มกราคม 2562
5.วิธีดำเนินการ
          5.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำโครงการเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อนุมัติโครงการฯ
          5.2 ประสานสถานที่ศึกษาดูงาน
          5.3 ประสานวิทยากรที่จะมาให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำและนวัตวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
          54 จัดสถานที่ฝึกอบรม
          5.5 จัดฝึกอบรมตามโครงการและศึกษาดูงาน งานฤดูหนาว อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานครฯ
         
6. งบประมาณ จำนวน 50,000.-(ห้าหมื่นบาทถ้วน)
          เบิกจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำและนวัตวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รายละเอียดดังต่อไปนี้
          วันที่ 11 มกราคม  2562 จัดอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการน้ำและนวัตวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
          1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าอบรม จำนวน 57 คนๆ ละ 25 บาท จำนวน ๒ มื้อ
                                                                               เป็นเงิน 2,850.-บาท
          2.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรมจำนวน 5๗ คนๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 2,850.-บาท
          3.ค่าป้ายโครงการ                                                 เป็นเงิน   500.-บาท
          4.ค่าวิทยากร 5 ชั่วโมงๆละ 600 บาท                           เป็นเงิน 3,000.-บาท
          วันที่ 13 มกราคม 2562 เดินทางไปศึกษาดูงาน งานฤดูหนาว อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
          5.ค่าจ้างเหมาพาหนะ 1 คัน ๆ ละ 18,000.-บาท               เป็นเงิน 18,000.-บาท
          6.ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปศึกษาดูงาน(กรณีไม่จัดอาหารทั้ง 3 มื้อ) จำนวน 5๗ คนๆละ 240.-บาท                                                              เป็นเงิน 13,680.-บาท
                                                                      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,880.-บาท
                   (รายการสามารถถั่วเฉลี่ยได้)
 
7.หน่วยงานที่รับผิดชอบ
          สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
 
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          8.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ มีการใช้ชีวิตประจำวันตามหลักการของความพอเพียง อย่างรอบคอบไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า
          8.2 ผู้เข้าร่วมโครงการ สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงความห่วงใย ของบูรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลปัจจุบัน
          8.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ ยึดหลักประหยัดสามารถลดรายจ่ายภายในครัวเรือ เกิดการรวมกลุ่มการจัดชุมชนให้น่าอยู่และเข้มแข็ง
          8.4 ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ และนวัตถิวีมาปรับใช้ในชุมชนของตนเองได้อย่างเหมาะสม
         8.5 ผู้เข้าร่วมโครงการ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างยั่งยืน


2024-06-26
2024-06-25
2024-06-10
2024-06-03
2024-05-27
2024-05-22
2024-04-02
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15