องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
 


กิจกรรมตามแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง"


เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 องค์การยริหารส่วนตำบลหนองขาม ร่วมกับหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ครู นักเรียน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหู่บ้าน และประชาชนในพื้นที จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ตาแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" ณ บ้านหนองตาไก้ หมู่ 5,6,11 โดยเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ปะชาชนรูจักประเภทของขยะชนิดต่างๆ รู้จักโทษและอันตราย จากขยะในชุมชน เช่น ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ร่วมถึขอความร่วมมือให้ทุกหลังคาเรือนทำขยะเปียกหรือขยะอนทรีย์ ที่ได้จากเศษอาหารของแต่ละวัน และสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ลดต้นทุนการเกษตรในครัวเรือนได้้อีกด้วย 
2023-09-27
2023-09-19
2023-09-11
2023-09-08
2023-08-01
2023-07-28
2023-07-11
2023-07-03
2023-06-13
2023-06-09