องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
 


ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565


ในห้วงเดือนสิงหาคม ถึง ตุลาคม พ.ศ.2565 ได้เกิดเหตุ อุทกภัย โดยได้รับผลกระทบจากพายุ "โนรู" ในพื้นที่ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ ซึ่งภัยตังกล่าวเป็นสาธารณภัย /ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินก่อให้เกิดความสีหายต่อพื้นที่การเกษตร ประมง ปศุสัตว์ และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อประโยชน์ ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน อาศัยอำนาจตามความ ข้อ 20 วรรคสามของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ประกอบกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ผู้ว่ราชการจังหวัด /ผู้อำนวยการจังหวัด ได้ประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยตังกล่าว ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว และดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคล้งกำหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่เกิดภัย ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565

   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดย นายสวงค์  ประสานศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม จึงได้อนุมัติงบประมาณ ในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เช่น ซ่อมแซมสิ่งสาธาณประโยชน์ ขนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่เสี่ยง และพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม สร้างแนวป้องกันพื้นที่ที่เป้นอันตรายจากถนนสาธารณะ ดูแลสาธารณสุขด้านอุปโภค บริโภค แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และไหลไม่สะดวก และอื่น ฯลฯ

2024-06-03
2024-05-27
2024-05-22
2024-04-02
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-15
2024-02-19
2024-01-23