องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2565


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยนายสวงค์  ประสานศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม มอบหมายงานสำนักปลัดฯ จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ วัดหนองตาไก้ โดยมีเจ้าอาวาสวัดหนองตาไก้ เป็นวิทยากรบรรยาย ฝึกปฏิบัติธรรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงาน และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้มีพัฒนาการในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการยุคใหม่ เล็งเห็นความสำคัญและสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ หน้าที่ ให้มีผลสัมฤทธิ์ของงานที่หน่วยงานปฏิบัติ

2024-06-03
2024-05-27
2024-05-22
2024-04-02
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-15
2024-02-19
2024-01-23