องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)


        ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 64/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563  มีมติเห็นชอบให้กำหนดมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) และมิให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตาม ข้อสั่งการของจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอคอนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตลอดจนป้องกัน ควบคุมโรคไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่

2022-08-26
2022-08-24
2022-07-04
2022-05-26
2022-03-14
2022-03-09
2022-01-19
2022-01-19
2022-01-07
2022-01-04