องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
 


โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม


      ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยได้กำหนดให้วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันเลือกตั้ง และให้รับสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 จึงประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง จำนวน  11  หน่วย มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม จำนวน  22 คน และผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม จำนวน 2 คน
     สำนักงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้ดำเนินการตามระเบียบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จสิ้นเรียบร้อย
     บัดนี้สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ ได้ประกาศผลการเลือกตั้งเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม และนายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 27  ธันวาคม 2564 ซึ่งมีผู้ได้รับการเลือกตั้งฯ ดังนี้
1. นายสวงค์  ประสานศักดิ์  เป็นนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนองขาม
2. นายประพันธ์  สมแวง   เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม หมู่ที่ 1
3. นายชัยศักดิ์  นิลแก้ว   เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม หมู่ที่ 2
4. นายเตือนใจ  โคตรโย   เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม หมู่ที่ 3
5. นายธนกร  ปุริสังข์     เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม หมู่ที่ 4
6. นายสีนวล  ลีรังการ   เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม หมู่ที่ 5
7. นายประวุฒิ ทองจำรูญ  เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม หมู่ที่ 6
8. นางกงทอง  วงษา   เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม หมู่ที่ 7
9. น.ส.ปรียารักษ์ ดียางหวาย  เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
                                               หมู่ที่ 8
10. น.ส.ปวีณา  ศรีกุด   เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม หมู่ที่ 9
11. นายไมตรี  ไตรทิพย์   เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม หมู่ที่ 10
12. นายนิคม  อาจประจันทร์  เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
                                             หมู่ที่ 11
จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
2022-05-26
2022-03-14
2022-03-09
2022-01-19
2022-01-19
2022-01-07
2022-01-04
2021-12-29
2021-12-07
2021-10-01