องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
 


ประชุมสภาฯ ครั้งแรก ปี 2565


        ตามที่นายอำเภอคอนสวรรค์ ได้กำหนดเรียกให้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ครั้งแรก ในวันพุธ ที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ และที่ประชุมได้มีมติเลือก นายนิคม  อาจประจันทร์ เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม และนายสีนวล  ลีรังการ เป็นรองประธานสภาฯ นั้น

        ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อ 9 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่งตั้งนายนิคม อาจประจันทร์ ดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม และรองประะานสภาฯ ตามมติของสภาองค์การบริหรส่วนตำบลหนองขาม

ต่อไป

         ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 

สั่ง ณ วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

2022-11-10
2022-10-17
2022-08-26
2022-08-24
2022-07-04
2022-05-26
2022-03-14
2022-03-09
2022-01-19
2022-01-19