องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
 


โครงการ 1 ตำบล 1 ฝาย


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม  ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน องค์การต่างๆ ในพื้นที่ตำบลหนองชาม จิตอาสาพระราชทานฯ และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 1 ตำบล 1 ฝาย เพื่อประการชะลอน้ำ และกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค ในช่วยฤดูแล้ง ณ ลำห้วยยางหวาย จุดวังกกค้อ หมู่ที่ 3 บ้านฝาย ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
2022-11-10
2022-10-17
2022-08-26
2022-08-24
2022-07-04
2022-05-26
2022-03-14
2022-03-09
2022-01-19
2022-01-19