องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 ธ.ค. 2563 ]33
2 1.รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]14
3 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]28
4 การพัฒนาด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว [ 12 พ.ย. 2561 ]30
5 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 12 พ.ย. 2561 ]27
6 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 12 พ.ย. 2561 ]30
7 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต [ 12 พ.ย. 2561 ]29
8 การพัฒนาเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน [ 12 พ.ย. 2561 ]27