องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่อบต.
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
งานกองสวัสดิการสังคม
 
งานสังคมสงเคราะห์
งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์
งานสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ
งานส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน
งานพัฒนาชุมชน
งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
งานบำบัดและพัฒนาสุขภาพจิต
งานพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
งานฌาปนกิจสงเคราะห์
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
ประมวลจริยธรรม
ร้องเรียนร้องทุกข์

ติดต่อ - สอบถาม
 
  ชื่อ +  นายสมนึก   เลี้ยงพรม
  ตำแหน่ง +  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  064-4605723
  อีเมล์ +  admin@nongkhamsao.go.th
   

  ชื่อ +

นายจารบุตร  สมัตถะ

  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  081-0622644
  อีเมล์ +  admin@nongkhamsao.go.th
 
  ชื่อ + นางสาวภิญญดา  เหิมทะยาน
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +  065-0929965
  อีเมล์ +  admin@nongkhamsao.go.th
 
  ชื่อ + นางขวัญเรือน   เขตรักษา
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  089-8443863
  อีเมล์ +  admin@nongkhamsao.go.th
 
 

  ชื่อ + นายศิริศักดิ์   ศิริบุรี
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 088-5511699
  อีเมล์ +  admin@nongkhamsao.go.th
 
 
  ชื่อ + นางสายฝน  หงษ์เหลี่ยม
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการส่วนการศึกษา
  โทรศัพท์ +  086-9943750
  อีเมล์ +  admin@nongkhamsao.go.th
 
 

  ชื่อ + น.ส.จรรยารัดต์  ปลายชัยภูมิ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ + 082-8606042
  อีเมล์ +  admin@nongkhamsao.go.th