องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th
 
 
 


ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์


           องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานฯ
 และหมายเลขเครื่องรับโทรสารใหม่ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการติดต่อประสานงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เริ่มตั้งแต่ วันที่  1  กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
1. จากเดิมหมายเลข 044- 056592 หมายเลขใหม่ 044 – 056593   (เครื่องรับกลาง) โทรสาร
2. สำนักปลัดฯ                    ต่อ  2261
3. กองคลัง                         ต่อ  2262
4. กองช่าง                          ต่อ  2263
5. กองการศึกษา                 ต่อ  2264
6. กองสวัสดิการสังคม         ต่อ  2265
                                                                                                
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน