องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th
 
 
 


โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม จัดทำโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการจัดนิทรรศกาลการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ได้เยี่ยมชม ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติของพระมหากษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรี และพระราชกรณียกิจสำคัญในแต่ละรัฐกาล ณ อาคารสำนักงาน อบต.หนองขาม จึงขอเชิญชวนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ จิตอาสาพระราชทาน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศกาลโครงการปกป้องและเชิดชูสถายันพระมหากษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรี