องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th
 
 
 


ได้รับรางงัลรองชนะเลิศ อันดับ 2


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามอำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ ได้รับรางวัลการประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”

ประจำปี พ.ศ. 2562