องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th
 
 
 


งานประเพณีของดีคอนสวรรค์ ประจำปี 2561อำเภอคอนสวรรค์ โดยหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เอกชน เทศบาลตำบลหอนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบล พ่อค้า คหบดี และพี่น้องประชาชนอำเภอคอนสวรรค์ ได้กำหนดจัดงานประเพณีของดีคอนสวรรค์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2560