องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th
 
 
 


โครงการ “บ้านสวย เมืองสุข” และกิจกรรม “คัดแยกขยะ” และโครงการจังหวัดสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561


     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ดำเนินการจัดกิจกรรมบริหารจัดการขยะในชุมชน โดยการนำขยะที่ทิ้งไม่ถูกที่ ไปทิ้งยังบ่อขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม และ การคัดแยกขยะอันตราย ไปทิ้งลงภาชนะที่จัดเตรียมรับรองไว้ รวมทั้งการจัดทำโครงการหน้าบ้านหน้ามอง หรือชุมชนปราศจากขยะมูลฝอย ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านหนองตาไก้ หมู่ 11 ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
     โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกของคนในชุมชนรวมทั้งเด็กๆ ลูก หลาน ในชุมชนของ ให้รู้จักรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งในบ้านพักอาศัยและหน้าบ้าน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน