องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th
 
 
 


ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)


ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 – 2564 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศไว้ 6 ด้าน เพื่อนำประเทศไปสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน โดยเน้นให้มีการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.2559 – 2564 ได้กำหนดแนวทางบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เห็นว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมทั้งการคุ้มครอง ดูแลสิ่งแวดล้อม จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้ริเริ่มโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ และครัวเรือนในพื้นที่ตำบลหนองขามเข้าร่วมสมัครตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก โดยเปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือให้มาสมัครด้วยตนเองได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ในการนี้ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้นำหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ของท่านหรือผู้ที่ประสงค์สมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ต่อไป