วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
ซื้อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุ ตามโครงการ ๑ ตำบล ๑ ฝาย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สำหรับใช้ในกิจการประปา อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุประปา เพื่อใช้สำหรับกิจการประปา อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินชำรุดจุดหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๙ บ้านโนนแต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
ซื้อชุดตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) สำหรับสำหรับบุคลากร เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง และประชาชนที่เดินทางมาเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง