องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่อบต.
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
งานกองสวัสดิการสังคม
 
งานสังคมสงเคราะห์
งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์
งานสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ
งานส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน
งานพัฒนาชุมชน
งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
งานบำบัดและพัฒนาสุขภาพจิต
งานพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
งานฌาปนกิจสงเคราะห์
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
ประมวลจริยธรรม
ร้องเรียนร้องทุกข์

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

 

 

 

  เพิ่มรายได้   ขยายโอกาสทางการศึกษา   พัฒนาสังคม 
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรรม

 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

1.  การยกระดับคุณภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

2.  ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

3.  ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  โดยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์  เพื่อให้เกื้อหนุนต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน

4.  ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ  รวมทั้งกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมสิ่งทอ  เป็นการสร้างงานและกระจายรายได้

5.  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของชุมชนโดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพในทุกๆด้าน

6.  ส่งเสริมการมีสุขภาพดีถ้วนหน้า  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

7.  การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีในองค์การบริหารส่วน