องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรณีย้าย) [ 5 เม.ย. 2564 ]11
2 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกสระท่าแจ้ง หมู๋ที่ 8 [ 25 ม.ค. 2564 ]33
3 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 บ้านหนองขาม (สายรอบหนองน้ำ) [ 13 ม.ค. 2564 ]32
4 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 บ้านหนองขาม (สายหลังโรงเรียน) [ 13 ม.ค. 2564 ]33
5 ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]33
6 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]31
7 จดหมายข่าว องคก์ ารบริหารส่วนตาบล หนองขาม [ 4 ม.ค. 2564 ]31
8 พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 [ 4 ม.ค. 2564 ]12
9 สื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน [ 3 ธ.ค. 2563 ]107
10 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 18 ส.ค. 2563 ]18
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7