องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปการดำเนินงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หมู่ที่ 7 บ้านหนองขาม ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ [ 1 มิ.ย. 2564 ]24
2 ประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรณีย้าย) [ 5 เม.ย. 2564 ]28
3 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกสระท่าแจ้ง หมู๋ที่ 8 [ 25 ม.ค. 2564 ]28
4 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 บ้านหนองขาม (สายรอบหนองน้ำ) [ 13 ม.ค. 2564 ]28
5 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 บ้านหนองขาม (สายหลังโรงเรียน) [ 13 ม.ค. 2564 ]29
6 ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]28
7 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]25
8 จดหมายข่าว องคก์ ารบริหารส่วนตาบล หนองขาม [ 4 ม.ค. 2564 ]27
9 พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 [ 4 ม.ค. 2564 ]28
10 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึง [ 25 ต.ค. 2563 ]19
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9