องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่อบต.
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
งานกองสวัสดิการสังคม
 
งานสังคมสงเคราะห์
งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์
งานสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ
งานส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน
งานพัฒนาชุมชน
งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
งานบำบัดและพัฒนาสุขภาพจิต
งานพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
งานฌาปนกิจสงเคราะห์
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
ประมวลจริยธรรม
ร้องเรียนร้องทุกข์

ประวัติความเป็นมา
 

ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

          แต่ก่อน ชาวตำบลหนองขาม ได้ขึ้นตำบลโนนสะอาด และเมื่อในปี พ.ศ. 2500  คุณพ่อโสภา ทองงาม เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านมะขามหรือบ้านหนองขามในปัจจุบัน  ต่อมาในปี พ.ศ. 2506 คุณพ่อโสภา ทองงาม ได้ลาออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน และได้เลือก คุณพ่อรั่ว แต่งแดน เป็นผู้ใหญ่บ้าน ในปีพ.ศ. 2508 คุณพ่อรั่ว แต่งแดนได้ลาออกจากตำแหน่ง ชาวบ้านจึงเลือก คุณพ่อโสภา   ทองงาม เป็นผู้ใหญ่บ้านสมัยที่สอง ในปีพ.ศ. 2508 คุณพ่อโสภา   ทองงาม ได้รับเลือกให้เป็นกำนันตำบลโนนสะอาด

          ในปี พ.ศ. 2532 คุณพ่อโสภา  ทองงาม ได้ขอแยกตำบลจากโนนสะอาด มาเป็นตำบลหนองขาม

 ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง

          ในปี พ.ศ. 2532 -  2537 คุณพ่อกาสิน     หิรัญคำ ได้ดำรงตำแหน่ง กำนันตำบลหนองขาม

          ในปี พ.ศ. 25372541 คุณพ่อเฉลิม   ดงทอง ได้ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลหนองขาม

          ในปี พ.ศ. 25412554 คุณพ่อถาวร    ล้นเหลือ ได้ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลหนองขาม

          ในปี พ.ศ.2555 ถึงปัจจุบัน คุณพ่อชนชัย    สัมพันธ์ ได้ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลหนองขาม