องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่อบต.
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
งานกองสวัสดิการสังคม
 
งานสังคมสงเคราะห์
งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์
งานสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ
งานส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน
งานพัฒนาชุมชน
งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
งานบำบัดและพัฒนาสุขภาพจิต
งานพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
งานฌาปนกิจสงเคราะห์
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
ประมวลจริยธรรม
ร้องเรียนร้องทุกข์

สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไป 

ที่ตั้ง    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม  ห่างจากอำเภอคอนสวรรค์ ระยะทาง  12  กิโลเมตร

         โดยได้รับการจัดตั้ง เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2540

เนื้อที่   มีพื้นที่ประมาณ  23,137  ไร่ หรือประมาณ  46  ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ มีพื้นที่สูงทางด้านตะวันตกแล้วค่อยลาดเอียงต่ำลงเล็กน้อย แล้วค่อยสูงขึ้นตอนกลาง และ

             จะลาดต่ำลงเรื่อย ๆ ทางด้านตะวันออกจนเป็นที่ราบลุ่มซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลอื่นๆดังนี้

          ทิศเหนือ          ติดกับ  ตำบลบ้านโสก   อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ

          ทิศใต้             ติดกับ  ตำบลลาดใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

          ทิศตะวันออก     ติดกับ  ตำบลท่านางแนว  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

          ทิศตะวันตก      ติดกับ  ตำบลห้วยบง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ

จำนวนหมู่บ้าน ตำบลหนองขาม มีจำนวนหมู่บ้าน  11  หมู่บ้าน  คือ

- หมู่ที่  1   บ้านฝาย     ตำแหน่งว่าง   ผู้ใหญ่บ้าน

            ว่าง              ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง      

             ว่าง            ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง      

            ว่าง           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ

- หมู่ที่  2    บ้านดอนไข่ผำ  นายธีระวัฒน์   ทองรัศมี  ผู้ใหญ่บ้าน

          นายวรปรัชญ์    คำเติม   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง

          นายสุนทร   พลสำโรง    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง

- หมู่ที่  3    บ้านฝาย   นางพิมประภา   บัตรมาตร์   ผู้ใหญ่บ้าน

                   นายวิชิต   ดีวิเศษ         ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง

                   นายบัญชา   เจนชัยภูมิ   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง

-หมู่ที่  4    บ้านโนนแต้  ว่าง  ผู้ใหญ่บ้าน

                   ว่่าง        ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง

                   ว่าง      ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง

                  
ว่าง      ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ

- หมู่ที่  5  บ้านหนองตาไก้  นางหนูลักษณ์  สุสมบูรณ์   ผู้ใหญ่บ้าน

                   นายพรพิชัย    คลาดสนิท  สารวัตรกำนัน

                   นางสามใบ   โพธิ์ทอง      ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง

- หมู่ที่  6    บ้านหนองฉิม  นายประเทือง   หาญละคร   ผู้ใหญ่บ้าน

                   นายสุริยา   หาญละคร   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง

                   นายบุญมี  เลี้ยงพรม      ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง

- หมู่ที่  7    บ้านหนองขาม นายแสงทอง  ทองงาม   กำนันตำบลหนองขาม

                   นายธรรมรงค์   ธงภักดิ์   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง

                   นางสิลิณี    ชาติศรี       ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง

- หมู่ที่  8    บ้านโนนทอง
                  นางศิริพรรณ   สีหอน     ผู้ใหญ่บ้าน

                   นายสุชาติ   ง้าวไข่น้ำ     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง

                   นางวาสนา   บุญโนนแต้  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง

- หมู่ที่  9    บ้านโนนแต้
                    นายหิรัญ     บุญโนนแต้  ผู้ใหญ่บ้าน

                   นายคมสัน   จันทร์ชัยภูมิ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง

                   นาธนพงษ์   เทียมทะนงค์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง

- หมู่ที่  10    บ้านภูดิน 
                   นายล้อม   ประดับแก้ว   ผู้ใหญ่บ้าน

                   นางสาวจันทร์ฝอง  พรมวิเศษ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง

                   นางคำผัด   เจนชัยภูมิ         ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง

- หมู่ที่  11   บ้านหนองตาไก้     
                   นาย  ผู้ใหญ่บ้าน

                   นายวินิจ    หิรัญเทศ          ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง

                   นายชัยฤทธิ์  ประสานศักดิ์     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง

ประชากร (ข้อมูลจากแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม)       

          จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์ของอำเภอ คอนสวรรค์ เมื่อวันที่  ๓๐  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว่า  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม  มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น  ,๒๔๕  คน  จำแนกเป็นชาย  ,๕๖๑  คน  หญิง ๒,๖๘๔ คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  ๐.๘๖ คนต่อตารางกิโลเมตร  มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  ,๖๐๔  ครัวเรือน โดยมีประชากรกลุ่มเสี่ยงภัยที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษ และอพยพเป็นอันดับแรก จำนวน  ๔๔๘  คน