องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th
 
 
 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง"


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการ "พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID-19)" และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน  89  คน

   วัตถุประสงค์
          ๑ เพื่อให้ทีมวิทยากร หรือทีมครู ก เผยแพร่ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) และสอนการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามได้ครบทุกหมู่บ้าน
          ๒ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดด้วยตัวเอง
          ๓ เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)
      
เป้าหมาย
          - ประชาชนทุกคนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม มีหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          ๑ ทีมวิทยากร หรือทีมครู ก สามารถเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และสอนการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามได้ครบทุกหมู่บ้าน
          ๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
          ๓ ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)