องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th
 
 
 


กีฬาประชาชนท้องถิ่นอำเภอคอนสวรรค์สัมพันธ์ ประจำปี 2563


    อำเภอคอนสวรรค์ ได้กำหนดการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 14 “บ้านโสกเกมส์” ขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านจอก ซึ่งมีนักกีฬาจากองค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตอำเภอคอนสวรรค์ ประกอบด้วย เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชนในพื้นที่อำเภอคอนสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เห็นถึงความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในเขตอำเภอคอนสวรรค์ พัฒนาสุขภาพพลานามัยของบุคลากรในพื้นที่ ได้เล่นกีฬา และ  ออกำลังกาย ทำให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สามารถปฏิบัติราชการสนองความต้องการของประชาชนและประเทศชาติ รู้จักความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความสามัคคี และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับท้องถิ่น โดยมีประชาชนเข้าร่วมในการแข่งขัน